> Produkty > Klimatizace > PKZ 03 > Technické parametry > Elektrické zařízení
PKZ 03 - Technické parametry
> Elektrické zařízení

Popis funkce

Elektrický rozváděč s jistícími a spínacími přístroji je umístěn na vnitřní straně dveří pod označeným krytem.
Funkce jednotlivých obvodů je zřejmá z výkresů zapojení a z popisu ovládacích panelů bod Popis a funkce - Ovládací prvky.
Tepelná pojistka BTR chrání topná tělesa proti přehřátí a je nevratná. Opětovné sepnutí je možné pouze mechanicky - stisknutím tlačítka na tělese spínače po ochlazení teplotního čidla (10 minut). Není dovoleno zapínat pojistku pod el. zátěží. Motor ventilátoru M3 je napájen přes odbočky autotransformátoru T1. V případě potřeby vyšších otáček je možno přepojit výstupy na svorkách T1. Max. napětí pro motor M3 je 230V. Do přívodu k motoru M3 je vřazen motorový spouštěč FR1. V případě poruchy motoru M3 motorový spouštěč FR1 vypne napájení motoru. Zároveň svými pomocnými kontakty odpojí ovládací napětí pro stykače KM1 až KM4, vstupy programovatelného relé sepne napájení kontrolky HL1, která začne žlutě blikat.
Diferenční tlakový snímač BP10 hlídá průchodnost vstupního sacího filtru. V případě zanesení filtru snímač BP10 sepne a kontrolka HL2 začne blikat žlutou barvou. Servopohon M2 natáčí vzduchové klapky v rozdělovačích. Krajní polohy klapek jsou signalizovány sepnutím kontaktů S1 - S2. Doba přestavení mezi krajními polohami je cca 2 minuty a v této době jsou některé funkce klimatizačního zařízení blokovány.


Opravy a údržba

Veškeré opravy elektrického zařízení smí provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Na elektrickém zařízení je nutné provádět pravidelné servisní kontroly stavu v ročních intervalech.