> Produkty > Klimatizace > Chladící zařízení Carrier K6A > Bezpečnostní pravidla
Chladící zařízení Carrier K6A
> Bezpečnostní pravidla

Firma Carrier Transicold doporučuje, aby všechny servisní výkony byly prováděny pracovníky smluvních servisních středisek dle přiloženého seznamu, případně odbornými pracovníky vyučenými v oboru chlazení.
Při práci v blízkosti chladivového systému anebo přímo na něm používejte vždy ochranné brýle a rukavice. Chladivo je klasifikováno jako bezpečné, ale při úniku do atmosféry dochází k jeho odpařování a při styku s pokožkou nebo sliznicí dochází k popáleninám. V přítomnosti otevřeného ohně vznikají toxické plyny, které při nadýchání mohou způsobit vážné potíže, případně i smrt. Při práci v malých nebo omezených prostorách vytlačují páry chladiva kyslík a mohou způsobit smrt udušením.
Při čistění lamelových ploch věnujte mimořádnou pozornost nebezpečí poranění o hliníkové lamely.

Při práci s chladivem a chladivovým olejem dávejte pozor na nebezpečí potřísnění pokožky nebo pracovního oděvu a na vniknutí oleje do očí.


První pomoc při úrazu chladivem
  • OČI: Při kontaktu s kapalným chladivem okamžitě propláchněte oči velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  • POKOŽKA: Opláchněte zasaženou oblast velkým množstvím teplé vody, nepoužívejte horkou. Zabalte popáleninu suchou sterilní gázou z důvodů ochrany před infekcí. Vyhledejte lékařské ošetření.
  • NADÝCHÁNÍ: Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a je-li to nutné, obnovte dýchání. Zůstaňte s postiženým až do příjezdu zdravotní služby.

První pomoc při úrazu chladivovým olejem
  • OČI: Okamžitě propláchněte oči velkým množstvím vody, alespoň po dobu 15 minut a držte oční víčka otevřená. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
  • POKOŽKA: Svlékněte si potřísněný oděv. Omyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou. Bude-li podráždění pokožky trvat nebo pokračovat, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení! Spojte se s místním protijedovým střediskem nebo vyhledejte lékaře.